polsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Uvést, že se chcete zapsat
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ปริญญาตรี
studia licencjackie
Druh studia
บัณฑิตวิทยาลัย
studia magisterskie
Druh studia
ปริญญาเอก
studia doktoranckie
Druh studia
เต็มเวลา
studia dzienne
Druh studia
นอกเวลา
studia zaoczne
Druh studia
ออนไลน์
studia przez internet
Druh studia
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
หนึ่งปีการศึกษา
cały rok akademicki
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jak działa system ______ ?
Dotaz ohledně systému
หน่วยกิตวิชา
punktowy
Druh systému
การให้คะแนน
oceniania
Druh systému
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Dotaz ohledně vyučovacích metod
มี _____________ ไหม
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
การบรรยาย
wykłady
Druh vyučování
การสัมมนา
ćwiczenia/seminaria
Druh vyučování
การกวดวิชา
konsultacje
Druh vyučování
การประชุม
konferencje
Druh vyučování
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiedy odbywają się egzaminy?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jak liczne są grupy?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Dotaz ohledně možností financování
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
ค่าเล่าเรียน
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
การดูแลเด็ก
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti