francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Uvést, že se chcete zapsat
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Je voudrais m'inscrire à _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ปริญญาตรี
une formation du premier cycle
Druh studia
บัณฑิตวิทยาลัย
une formation du second cycle
Druh studia
ปริญญาเอก
un doctorat
Druh studia
เต็มเวลา
une formation à temps plein
Druh studia
นอกเวลา
une formation à temps partiel
Druh studia
ออนไลน์
une formation en ligne
Druh studia
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
หนึ่งปีการศึกษา
une année académique
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Le logement est assuré par l'université ?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Comment fonctionne le système ______ ?
Dotaz ohledně systému
หน่วยกิตวิชา
de crédits
Druh systému
การให้คะแนน
de notation
Druh systému
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
มี _____________ ไหม
Y a-t-il ______ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
การบรรยาย
des cours magistraux
Druh vyučování
การสัมมนา
des séminaires
Druh vyučování
การกวดวิชา
des travaux dirigés
Druh vyučování
การประชุม
des conférences
Druh vyučování
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Quels programmes offrez-vous ?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Dotaz ohledně možností financování
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
ค่าเล่าเรียน
les frais d'inscription
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
les frais de subsistance
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
การดูแลเด็ก
la garde d'enfants
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quels types de bourse sont disponibles ?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Dotaz, o přehledu překladatelů
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti