dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Uvést, že se chcete zapsat
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ปริญญาตรี
bachelor
Druh studia
บัณฑิตวิทยาลัย
kandidatstuderende
Druh studia
ปริญญาเอก
ph.d.-studerende
Druh studia
เต็มเวลา
fuldtids-
Druh studia
นอกเวลา
deltids-
Druh studia
ออนไลน์
online
Druh studia
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
หนึ่งภาคการศึกษา
et semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
หนึ่งปีการศึกษา
et studieår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterer universitetet indkvartering?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Indeholder faget også en praktikperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hvad er sprogkravene?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hvordan er ____________ systemet?
Dotaz ohledně systému
หน่วยกิตวิชา
studiepoint
Druh systému
การให้คะแนน
bedømmelse
Druh systému
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hvordan er undervisningsformen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
มี _____________ ไหม
Er der _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
การบรรยาย
forelæsninger
Druh vyučování
การสัมมนา
seminarer
Druh vyučování
การกวดวิชา
undervisning
Druh vyučování
การประชุม
konferencer
Druh vyučování
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Hvornår afholdes eksaminerne?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Er der en sportshal på universitetet?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerer I også ekskursioner?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hvilke programmer tilbydes her?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Dotaz ohledně možností financování
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
ค่าเล่าเรียน
studiegebyrer
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
leveomkostninger
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
การดูแลเด็ก
børnepasning
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti