polsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Uvést, že se chcete zapsat
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Druh studia
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Druh studia
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Druh studia
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Druh studia
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Druh studia
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Druh studia
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Dotaz ohledně systému
πόντων
punktowy
Druh systému
βαθμολόγησης
oceniania
Druh systému
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
διαλέξεις
wykłady
Druh vyučování
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Druh vyučování
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Druh vyučování
συνέδρια
konferencje
Druh vyučování
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Dotaz ohledně možností financování
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti