maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ένα προπτυχιακό
alapképzés
Druh studia
ένα μεταπτυχιακό
mesterképzés
Druh studia
ένα διδακτορικό
PhD
Druh studia
πλήρους απασχόλησης
nappali tagozatos
Druh studia
μερικής απασχόλησης
részidős
Druh studia
εξ αποστάσεως
online
Druh studia
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ένα εξάμηνο
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ένα ακαδημαϊκό έτος
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
πόντων
kredit
Druh systému
βαθμολόγησης
osztályzási
Druh systému
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Υπάρχουν _____________ ;
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
διαλέξεις
előadások
Druh vyučování
σεμινάρια
szemináriumok
Druh vyučování
προγράμματα εκμάθησης
oktatói órák
Druh vyučování
συνέδρια
konferenciák
Druh vyučování
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
δίδακτρα
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τα έξοδα διαβίωσής μου
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τη φροντίδα των παιδιών
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti