francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Uvést, že se chcete zapsat
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ένα προπτυχιακό
une formation du premier cycle
Druh studia
ένα μεταπτυχιακό
une formation du second cycle
Druh studia
ένα διδακτορικό
un doctorat
Druh studia
πλήρους απασχόλησης
une formation à temps plein
Druh studia
μερικής απασχόλησης
une formation à temps partiel
Druh studia
εξ αποστάσεως
une formation en ligne
Druh studia
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ένα εξάμηνο
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ένα ακαδημαϊκό έτος
une année académique
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Le logement est assuré par l'université ?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Comment fonctionne le système ______ ?
Dotaz ohledně systému
πόντων
de crédits
Druh systému
βαθμολόγησης
de notation
Druh systému
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Υπάρχουν _____________ ;
Y a-t-il ______ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
διαλέξεις
des cours magistraux
Druh vyučování
σεμινάρια
des séminaires
Druh vyučování
προγράμματα εκμάθησης
des travaux dirigés
Druh vyučování
συνέδρια
des conférences
Druh vyučování
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Οργανώνετε και εκδρομές;
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quels programmes offrez-vous ?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Dotaz ohledně možností financování
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
δίδακτρα
les frais d'inscription
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τα έξοδα διαβίωσής μου
les frais de subsistance
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τη φροντίδα των παιδιών
la garde d'enfants
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quels types de bourse sont disponibles ?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti