esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Uvést, že se chcete zapsat
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Mi volas apliki por_____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ένα προπτυχιακό
kurso por studentoj
Druh studia
ένα μεταπτυχιακό
kurso por postdiplomaj studentoj
Druh studia
ένα διδακτορικό
kurso por Ph.D.
Druh studia
πλήρους απασχόλησης
plentempa kurso
Druh studia
μερικής απασχόλησης
parttempa kurso
Druh studia
εξ αποστάσεως
enreta kurso
Druh studia
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ένα εξάμηνο
semestro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ένα ακαδημαϊκό έτος
akademia jaro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Dotaz ohledně systému
πόντων
de kredito
Druh systému
βαθμολόγησης
de noto
Druh systému
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kiom estas la instrua stilo?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Υπάρχουν _____________ ;
Ĉu estas ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
διαλέξεις
lekcioj
Druh vyučování
σεμινάρια
seminarioj
Druh vyučování
προγράμματα εκμάθησης
lerniloj
Druh vyučování
συνέδρια
konferencoj
Druh vyučování
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiam estas la ekzamenoj?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Ĉu estas universitata sportejo?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kio programojn vi proponas?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Dotaz ohledně možností financování
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
δίδακτρα
instrudepagoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τα έξοδα διαβίωσής μου
miaj vivelspezoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τη φροντίδα των παιδιών
infanzorgado
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti