thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Gostaria de me matricular em uma universidade.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Uvést, že se chcete zapsat
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
graduação
ปริญญาตรี
Druh studia
pós-graduação
บัณฑิตวิทยาลัย
Druh studia
PhD
ปริญญาเอก
Druh studia
tempo integral
เต็มเวลา
Druh studia
meio período
นอกเวลา
Druh studia
online
ออนไลน์
Druh studia
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
um semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
um ano acadêmico
หนึ่งปีการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Vou receber uma proposta formal?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
A universidade também oferece acomodação?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
O curso também inclui um período de estágio?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Como é o sistema de ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Dotaz ohledně systému
crédito
หน่วยกิตวิชา
Druh systému
notas
การให้คะแนน
Druh systému
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Qual é o estilo de ensino?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Dotaz ohledně vyučovacích metod
São _____________ ?
มี _____________ ไหม
Dotaz ohledně vyučovacích metod
aulas expositivas
การบรรยาย
Druh vyučování
seminários
การสัมมนา
Druh vyučování
tutoriais
การกวดวิชา
Druh vyučování
conferências
การประชุม
Druh vyučování
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando acontecem as provas?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Há um complexo esportivo aqui?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quais línguas posso estudar em sua escola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual é o número máximo de alunos por classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quais são as comodidades da escola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Vocês também organizam excursões?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quais programas vocês oferecem?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Dotaz ohledně možností financování
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Uvést, že potřebujete finanční podporu
mensalidades
ค่าเล่าเรียน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
despesas de subsistência
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
cuidados infantis
การดูแลเด็ก
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Dotaz, o přehledu překladatelů
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti