thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Uvést, že se chcete zapsat
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
een bacheloropleiding
ปริญญาตรี
Druh studia
een postgraduaat
บัณฑิตวิทยาลัย
Druh studia
een doctoraat
ปริญญาเอก
Druh studia
een voltijdse opleiding
เต็มเวลา
Druh studia
een deeltijdse opleiding
นอกเวลา
Druh studia
een online cursus
ออนไลน์
Druh studia
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
een semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
een academisch jaar
หนึ่งปีการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Zal ik een formele toelating ontvangen?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Bevat de cursus ook een stageperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hoe werkt het ____________ systeem?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Dotaz ohledně systému
creditsysteem
หน่วยกิตวิชา
Druh systému
beoordelingssysteem
การให้คะแนน
Druh systému
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welke leermethoden worden er gebruikt?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Zijn er _____________ ?
มี _____________ ไหม
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezingen
การบรรยาย
Druh vyučování
seminars
การสัมมนา
Druh vyučování
tutorials
การกวดวิชา
Druh vyučování
conferenties
การประชุม
Druh vyučování
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wanneer worden de examens gehouden?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Heeft de universiteit een sportcentrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organiseren jullie ook excursies?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welke programma's bieden jullie aan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Dotaz ohledně možností financování
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Uvést, že potřebujete finanční podporu
inschrijvingsgeld
ค่าเล่าเรียน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kosten voor levensonderhoud
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kinderopvang
การดูแลเด็ก
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Dotaz, o přehledu překladatelů
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti