čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
Grundkurs
本科生
Druh studia
Aufbaukurs
研究生
Druh studia
Doktorandenkurs
博士生
Druh studia
Vollzeitkurs
全日制
Druh studia
Teilzeitkurs
非全日
Druh studia
Onlinekurs
网上课程
Druh studia
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ein Semester
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ein Studienjahr
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Wie funktioniert das__________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
Kreditsystem
学分制
Druh systému
Benotungssystem
打分制
Druh systému
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Gibt es_____________?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vorlesungen
讲座
Druh vyučování
Seminare
研讨会
Druh vyučování
Tutorien
个别辅导
Druh vyučování
Konferenzen
会议
Druh vyučování
Welche Kurse bietet die Summer School an?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wann finden die Prüfungen statt?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organisieren Sie auch Exkursionen?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welche Programme bieten Sie an?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
Studiengebühren
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Lebenshaltungskosten
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kinderbetreuung
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welche Stipendien gibt es?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti