česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
Grundkurs
bakalářské studium
Druh studia
Aufbaukurs
postgraduální studium
Druh studia
Doktorandenkurs
doktorské studium
Druh studia
Vollzeitkurs
prezenční studium
Druh studia
Teilzeitkurs
kombinované studium
Druh studia
Onlinekurs
online
Druh studia
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ein Semester
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ein Studienjahr
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Wie funktioniert das__________?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
Kreditsystem
kredity
Druh systému
Benotungssystem
známkování
Druh systému
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Gibt es_____________?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vorlesungen
přednášky
Druh vyučování
Seminare
semináře
Druh vyučování
Tutorien
konsultace
Druh vyučování
Konferenzen
konference
Druh vyučování
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wann finden die Prüfungen statt?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welche Programme bieten Sie an?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
Studiengebühren
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Lebenshaltungskosten
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kinderbetreuung
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welche Stipendien gibt es?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti