maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Je voudrais m'inscrire à _________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
une formation du premier cycle
alapképzés
Druh studia
une formation du second cycle
mesterképzés
Druh studia
un doctorat
PhD
Druh studia
une formation à temps plein
nappali tagozatos
Druh studia
une formation à temps partiel
részidős
Druh studia
une formation en ligne
online
Druh studia
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
une année académique
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Le logement est assuré par l'université ?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Comment fonctionne le système ______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
de crédits
kredit
Druh systému
de notation
osztályzási
Druh systému
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Y a-t-il ______ ?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
des cours magistraux
előadások
Druh vyučování
des séminaires
szemináriumok
Druh vyučování
des travaux dirigés
oktatói órák
Druh vyučování
des conférences
konferenciák
Druh vyučování
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quels programmes offrez-vous ?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
les frais d'inscription
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
les frais de subsistance
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
la garde d'enfants
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quels types de bourse sont disponibles ?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti