japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Uvést, že se chcete zapsat
Je voudrais m'inscrire à _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
une formation du premier cycle
Druh studia
une formation du second cycle
Druh studia
un doctorat
Druh studia
une formation à temps plein
Druh studia
une formation à temps partiel
Druh studia
une formation en ligne
Druh studia
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
une année académique
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Le logement est assuré par l'université ?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Comment fonctionne le système ______ ?
Dotaz ohledně systému
de crédits
Druh systému
de notation
Druh systému
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Y a-t-il ______ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
des cours magistraux
Druh vyučování
des séminaires
Druh vyučování
des travaux dirigés
Druh vyučování
des conférences
Druh vyučování
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quels programmes offrez-vous ?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Dotaz ohledně možností financování
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
les frais d'inscription
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
les frais de subsistance
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
la garde d'enfants
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quels types de bourse sont disponibles ?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti