čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Je voudrais m'inscrire à l'université.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Je voudrais m'inscrire à _________.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
une formation du premier cycle
本科生
Druh studia
une formation du second cycle
研究生
Druh studia
un doctorat
博士生
Druh studia
une formation à temps plein
全日制
Druh studia
une formation à temps partiel
非全日
Druh studia
une formation en ligne
网上课程
Druh studia
Je voudrais m'inscrire pour ________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
une année académique
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Le logement est assuré par l'université ?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quel niveau en [langue] est demandé ?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Comment fonctionne le système ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
de crédits
学分制
Druh systému
de notation
打分制
Druh systému
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Y a-t-il ______ ?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
des cours magistraux
讲座
Druh vyučování
des séminaires
研讨会
Druh vyučování
des travaux dirigés
个别辅导
Druh vyučování
des conférences
会议
Druh vyučování
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Est-ce que vous organisez des excursions ?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quels programmes offrez-vous ?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
les frais d'inscription
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
les frais de subsistance
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
la garde d'enfants
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quels types de bourse sont disponibles ?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti