thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
ปริญญาตรี
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
บัณฑิตวิทยาลัย
Druh studia
kurso por Ph.D.
ปริญญาเอก
Druh studia
plentempa kurso
เต็มเวลา
Druh studia
parttempa kurso
นอกเวลา
Druh studia
enreta kurso
ออนไลน์
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
หนึ่งภาคการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
หนึ่งปีการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Dotaz ohledně systému
de kredito
หน่วยกิตวิชา
Druh systému
de noto
การให้คะแนน
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
มี _____________ ไหม
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
การบรรยาย
Druh vyučování
seminarioj
การสัมมนา
Druh vyučování
lerniloj
การกวดวิชา
Druh vyučování
konferencoj
การประชุม
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
ค่าเล่าเรียน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
การดูแลเด็ก
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti