thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Uvést, že se chcete zapsat
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
本科生
ปริญญาตรี
Druh studia
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Druh studia
博士生
ปริญญาเอก
Druh studia
全日制
เต็มเวลา
Druh studia
非全日
นอกเวลา
Druh studia
网上课程
ออนไลน์
Druh studia
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Dotaz ohledně systému
学分制
หน่วยกิตวิชา
Druh systému
打分制
การให้คะแนน
Druh systému
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Dotaz ohledně vyučovacích metod
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Dotaz ohledně vyučovacích metod
讲座
การบรรยาย
Druh vyučování
研讨会
การสัมมนา
Druh vyučování
个别辅导
การกวดวิชา
Druh vyučování
会议
การประชุม
Druh vyučování
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Dotaz, kdy jsou zkoušky
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Dotaz ohledně možností financování
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Uvést, že potřebujete finanční podporu
学费
ค่าเล่าเรียน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
儿童托管
การดูแลเด็ก
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Dotaz, o přehledu překladatelů
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti