rusky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
бакалавриат
Druh studia
a postgraduate
аспирантура
Druh studia
a PhD
докторат/профессура
Druh studia
a full-time
очная форма
Druh studia
a part-time
заочная форма
Druh studia
an online
онлайн обучение
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
семестр
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
академический год
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Какие ограничения на работу для студентов?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Каковы требования для поступления в университет?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Курс включает в себя период стажировки?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Каковы требования знания [язык] языка?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Какова система_____________?
Dotaz ohledně systému
credit
кредитов
Druh systému
marking
оценок
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Каков стиль преподавания?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Там есть___________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
лекции
Druh vyučování
seminars
семинары
Druh vyučování
tutorials
учебные материалы
Druh vyučování
conferences
конференции
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Когда проходят экзамены?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
В университете есть спортивный центр?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
У вас есть детальное описание курса?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Вы организовываете экскурсии?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Какие программы вы предлагаете?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
плата за обучение
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
расходы на жизнь
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
уход за ребенком
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Какие виды стипендий доступны?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti