portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
graduação
Druh studia
a postgraduate
pós-graduação
Druh studia
a PhD
PhD
Druh studia
a full-time
tempo integral
Druh studia
a part-time
meio período
Druh studia
an online
online
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
um semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
um ano acadêmico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Vou receber uma proposta formal?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
A universidade também oferece acomodação?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
O curso também inclui um período de estágio?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Como é o sistema de ____________?
Dotaz ohledně systému
credit
crédito
Druh systému
marking
notas
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Qual é o estilo de ensino?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
São _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
aulas expositivas
Druh vyučování
seminars
seminários
Druh vyučování
tutorials
tutoriais
Druh vyučování
conferences
conferências
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Quando acontecem as provas?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Há um complexo esportivo aqui?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Quais são as comodidades da escola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Vocês também organizam excursões?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Quais programas vocês oferecem?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
mensalidades
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
despesas de subsistência
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
cuidados infantis
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti