nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
een bacheloropleiding
Druh studia
a postgraduate
een postgraduaat
Druh studia
a PhD
een doctoraat
Druh studia
a full-time
een voltijdse opleiding
Druh studia
a part-time
een deeltijdse opleiding
Druh studia
an online
een online cursus
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
credit
creditsysteem
Druh systému
marking
beoordelingssysteem
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
lezingen
Druh vyučování
seminars
seminars
Druh vyučování
tutorials
tutorials
Druh vyučování
conferences
conferenties
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti