německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
Grundkurs
Druh studia
a postgraduate
Aufbaukurs
Druh studia
a PhD
Doktorandenkurs
Druh studia
a full-time
Vollzeitkurs
Druh studia
a part-time
Teilzeitkurs
Druh studia
an online
Onlinekurs
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
credit
Kreditsystem
Druh systému
marking
Benotungssystem
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
Vorlesungen
Druh vyučování
seminars
Seminare
Druh vyučování
tutorials
Tutorien
Druh vyučování
conferences
Konferenzen
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti