maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
alapképzés
Druh studia
a postgraduate
mesterképzés
Druh studia
a PhD
PhD
Druh studia
a full-time
nappali tagozatos
Druh studia
a part-time
részidős
Druh studia
an online
online
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
credit
kredit
Druh systému
marking
osztályzási
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
előadások
Druh vyučování
seminars
szemináriumok
Druh vyučování
tutorials
oktatói órák
Druh vyučování
conferences
konferenciák
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti