italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
di laurea triennale
Druh studia
a postgraduate
di laurea magistrale
Druh studia
a PhD
di dottorato
Druh studia
a full-time
a tempo pieno
Druh studia
a part-time
part-time
Druh studia
an online
online
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
credit
crediti
Druh systému
marking
valutazione
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
lezioni frontali
Druh vyučování
seminars
seminari
Druh vyučování
tutorials
esercitazioni
Druh vyučování
conferences
conferenze
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti