francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
une formation du premier cycle
Druh studia
a postgraduate
une formation du second cycle
Druh studia
a PhD
un doctorat
Druh studia
a full-time
une formation à temps plein
Druh studia
a part-time
une formation à temps partiel
Druh studia
an online
une formation en ligne
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
une année académique
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Le logement est assuré par l'université ?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Comment fonctionne le système ______ ?
Dotaz ohledně systému
credit
de crédits
Druh systému
marking
de notation
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
des cours magistraux
Druh vyučování
seminars
des séminaires
Druh vyučování
tutorials
des travaux dirigés
Druh vyučování
conferences
des conférences
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Quels programmes offrez-vous ?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
les frais d'inscription
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
les frais de subsistance
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
la garde d'enfants
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti