čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
本科生
Druh studia
a postgraduate
研究生
Druh studia
a PhD
博士生
Druh studia
a full-time
全日制
Druh studia
a part-time
非全日
Druh studia
an online
网上课程
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
credit
学分制
Druh systému
marking
打分制
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
讲座
Druh vyučování
seminars
研讨会
Druh vyučování
tutorials
个别辅导
Druh vyučování
conferences
会议
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti