rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Я___________________.
Status zaměstnání
employed
имеющий работу
Druh zaměstnání
unemployed
безработный
Druh zaměstnání
an entrepreneur
предприниматель
Druh zaměstnání
self-employed
частный предприниматель
Druh zaměstnání
an intern
практикант
Druh zaměstnání
a volunteer
волонтер
Druh zaměstnání
a consultant
советник
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
полная занятость
Druh smlouvy
part-time
неполная занятость
Druh smlouvy
fixed-term
фиксированный
Druh smlouvy
permanent
долговременный
Druh smlouvy
seasonal
сезонный
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
декретный отпуск
Druh dovolené
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
sick leave
больничные выплаты
Druh dovolené
days off
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání