portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Posso trabalhar em [país]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Qual é o salário mínimo nacional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Sou ___________________ .
Status zaměstnání
employed
empregado(a)
Druh zaměstnání
unemployed
desempregado(a)
Druh zaměstnání
an entrepreneur
empreendedor(a)
Druh zaměstnání
self-employed
autônomo(a)
Druh zaměstnání
an intern
estagiário(a)
Druh zaměstnání
a volunteer
voluntário(a)
Druh zaměstnání
a consultant
consultor(a)
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Eu tenho um contrato de ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
tempo integral
Druh smlouvy
part-time
meio período
Druh smlouvy
fixed-term
a termo
Druh smlouvy
permanent
permanente
Druh smlouvy
seasonal
sazonal
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Quando recebo meu pagamento?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Gostaria de pedir _________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
licença maternidade
Druh dovolené
paternity leave
licença paternidade
Druh dovolené
sick leave
auxílio-doença
Druh dovolené
days off
dias de folga
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
qual é o valor da restituição
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
se há contribuições pendentes
Možnosti daňového přiznání