nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
employed
werkende
Druh zaměstnání
unemployed
werkloos
Druh zaměstnání
an entrepreneur
een ondernemer
Druh zaměstnání
self-employed
een zelfstandige
Druh zaměstnání
an intern
een stagair
Druh zaměstnání
a volunteer
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
a consultant
een consultant
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
voltijdse
Druh smlouvy
part-time
deeltijdse
Druh smlouvy
fixed-term
tijdelijke
Druh smlouvy
permanent
permanente
Druh smlouvy
seasonal
seizoensgebonden
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
maternity leave
moederschapsverlof
Druh dovolené
paternity leave
vaderschapsverlof
Druh dovolené
sick leave
ziekteverlof
Druh dovolené
days off
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání