italsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Qual è il salario minimo?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Sono ____________.
Status zaměstnání
employed
impiegato/a
Druh zaměstnání
unemployed
disoccupato/a
Druh zaměstnání
an entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Druh zaměstnání
self-employed
un lavoratore autonomo
Druh zaměstnání
an intern
uno/a stagista
Druh zaměstnání
a volunteer
un/una volontario/a
Druh zaměstnání
a consultant
un/a consulente
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Ho un contratto _________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
a tempo pieno
Druh smlouvy
part-time
part-time
Druh smlouvy
fixed-term
a tempo determinato
Druh smlouvy
permanent
a tempo indeterminato
Druh smlouvy
seasonal
stagionale
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Quando viene versato lo stipendio?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
il congedo di maternità
Druh dovolené
paternity leave
il congedo di paternità
Druh dovolené
sick leave
il congedo per malattia
Druh dovolené
days off
dei giorni liberi
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
quanto mi verrà rimborsato
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
se devo pagare più tasse
Možnosti daňového přiznání