francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Je suis ___________.
Status zaměstnání
employed
employé(e)
Druh zaměstnání
unemployed
au chômage
Druh zaměstnání
an entrepreneur
entrepreneur
Druh zaměstnání
self-employed
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
an intern
stagiaire
Druh zaměstnání
a volunteer
bénévole
Druh zaměstnání
a consultant
consultant(e)
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
à temps plein
Druh smlouvy
part-time
à temps partiel
Druh smlouvy
fixed-term
en C.D.D.
Druh smlouvy
permanent
en C.D.I.
Druh smlouvy
seasonal
saisonnier
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
un congé maternité
Druh dovolené
paternity leave
un congé paternité
Druh dovolené
sick leave
un congé maladie
Druh dovolené
days off
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání