italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is the allowance tax-free?
L'indennità è esente da tasse?
Dotaz o dávkách
What are the factors which determine how much I get?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Do I have to be related to the person I am caring for?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is the allowance taxable?
Il sussidio è tassabile?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Which benefits will I receive?
Quali benefici riceverò?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Will the allowance affect other benefits?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Can I appeal against a decision?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
What shall I do if my circumstances change?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti