švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
โสด
singel
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
gift
Rodinný stav
แยกกันอยู่
separerad
Rodinný stav
หย่าร้าง
skild
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
sambo
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i ett partnerskap
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ogift par
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i ett partnerskap
Rodinný stav
เป็นม่าย
änka
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriprov
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
uppkörning
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
adressen
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
namnet
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
bilden
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
borttappat
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
stulet
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
förstört
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky