rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
โสด
холост
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Rodinný stav
แยกกันอยู่
Разведен/а
Rodinný stav
หย่าร้าง
Разведен/а
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
в сожительстве
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
в гражданском браке
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Не женатая пара
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
เป็นม่าย
вдовец/вдова
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
Теоретический тест
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тест на вождение
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
адрес
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
имя
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
фотография
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
потеряно
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
украдено
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
повреждено
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky