rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Când a fost emis [documentul]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Unde a fost emis [documentul]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Când îți expiră ID-ul?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mi s-a furat [documentul].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Informația este confidențială.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Cum vă cheamă?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Unde locuiți?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Care este adresa dumneavoastră?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Ce cetățenie aveți?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Când ați ajuns în [țara]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Starea mea civilă este ___________.
Rodinný stav
โสด
Singur
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
Căsătorit/ă
Rodinný stav
แยกกันอยู่
separat/ă
Rodinný stav
หย่าร้าง
divorțat/ă
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
concobinaj
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
într-o uniune civilă
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
necăsătorit/ă
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
partener/ă de viață
Rodinný stav
เป็นม่าย
văduv/ă
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
Aveți copii?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Ce documente trebuie să aduc?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Există vreo taxă de înregistrare?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxe pentru spitalizare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Onorarii ale medicilor specialiști
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Test de diagnosticare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Intervenții chirurgicale
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratament psihiatric
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Tratamente dentare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Tratamente oftalmologice
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
De ce solicitați o viză de intrare?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Cum îmi pot extinde viza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Este permisul meu de conducere valid aici?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
testul teoretic
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
examenul practic
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
Adresa
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
nume
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
fotografia
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
pierdut
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
furat
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
distrus
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nu am antecedente penale.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Am nivelul necesar de [limbă].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Partenerul meu este __________.
Uvést, občanství svého manžela/manželky