nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
โสด
alleenstaand
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
gehuwd
Rodinný stav
แยกกันอยู่
uit elkaar
Rodinný stav
หย่าร้าง
gescheiden
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samenwonend
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ongetrouwde partners
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in een relatie
Rodinný stav
เป็นม่าย
verweduwd
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
theoretische test
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
rijexamen
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
mijn adres
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
mijn naam
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
mijn foto
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
verloren
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
gestolen
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky