maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
โสด
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
házas
Rodinný stav
แยกกันอยู่
külön él a házastársától
Rodinný stav
หย่าร้าง
elvált
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
เป็นม่าย
özvegy
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
elméleti vizsga
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
gyakorlati vizsga
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
cím
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
név
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
fénykép
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
elveszett
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
ellopott
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
sérült
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky