finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Minä olen _________.
Rodinný stav
โสด
naimaton
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
naimisissa
Rodinný stav
แยกกันอยู่
asumuserossa
Rodinný stav
หย่าร้าง
eronnut
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
avoliitossa
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
parisuhteessa
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
avoliitossa
Rodinný stav
เป็นม่าย
leski
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriakokeen
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
inssiajon
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
osoitetta
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
nimeä
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
kuvaa
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
varastetun
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky