esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
โสด
senedza
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
edziĝinta
Rodinný stav
แยกกันอยู่
apartiga
Rodinný stav
หย่าร้าง
eksedziĝinta
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
kunviva
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en civila kuniĝo
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en hejma partnereco
Rodinný stav
เป็นม่าย
vidvina
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorian teston
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
veturantan teston
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
adreson
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
nomon
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
foton
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
perdatan
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
difektatan
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky