dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

คุณชื่ออะไร
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Jeg er ___________.
Rodinný stav
โสด
single
Rodinný stav
แต่งงานแล้ว
gift
Rodinný stav
แยกกันอยู่
separeret
Rodinný stav
หย่าร้าง
fraskilt
Rodinný stav
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samlevende
Rodinný stav
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ugifte partnere
Rodinný stav
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
เป็นม่าย
enke
Rodinný stav
คุณมีบุตรไหม
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การผ่าตัด
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาฟัน
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
การรักษาตา
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
ฉันต้องการจอง __________
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoritest
Druh testu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
køreprøve
Druh testu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
ที่อยู่
adressen
Co byste chtěli změnit
ชื่อ
navnet
Co byste chtěli změnit
ภาพถ่าย
billedet
Co byste chtěli změnit
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
สูญหาย
mistet
Problém s řidičským průkazem
ถูกขโมย
stjålet
Problém s řidičským průkazem
ได้รับความเสียหาย
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky