řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
soltero/a
ελεύθερος/η
Rodinný stav
casado/a
παντρεμένος/η
Rodinný stav
separado/a
σε διάσταση
Rodinný stav
divorciado/a
χωρισμένος/η
Rodinný stav
cohabitante
συμβίωση
Rodinný stav
en unión civil
σε αστική ένωση
Rodinný stav
pareja de hecho
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
pareja de hecho
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
viudo/a
χήρος/χήρα
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
θεωρητική εξέταση
Druh testu
el examen práctico
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
el nombre
όνομα
Co byste chtěli změnit
la fotografía
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky