nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
soltero/a
alleenstaand
Rodinný stav
casado/a
gehuwd
Rodinný stav
separado/a
uit elkaar
Rodinný stav
divorciado/a
gescheiden
Rodinný stav
cohabitante
samenwonend
Rodinný stav
en unión civil
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
pareja de hecho
ongetrouwde partners
Rodinný stav
pareja de hecho
in een relatie
Rodinný stav
viudo/a
verweduwd
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
theoretische test
Druh testu
el examen práctico
rijexamen
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
mijn adres
Co byste chtěli změnit
el nombre
mijn naam
Co byste chtěli změnit
la fotografía
mijn foto
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
verloren
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
gestolen
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky