německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
soltero/a
ledig
Rodinný stav
casado/a
verheiratet
Rodinný stav
separado/a
getrennt
Rodinný stav
divorciado/a
geschieden
Rodinný stav
cohabitante
zusammenlebend
Rodinný stav
en unión civil
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
pareja de hecho
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
pareja de hecho
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
viudo/a
verwitwet
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
den Theorieteil
Druh testu
el examen práctico
den praktischen Teil
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
die Adresse
Co byste chtěli změnit
el nombre
den Namen
Co byste chtěli změnit
la fotografía
das Foto
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky