česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
¿Cuándo caduca su DNI?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La información es confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

¿Cómo se llama usted?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
¿Dónde vive usted?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
¿Cuál es su dirección?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
¿Cuál es su nacionalidad?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
¿Cuándo llegó a (país)?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
¿Me deja su DNI, por favor?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mi estado civil es ______________.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
soltero/a
svobodný/á
Rodinný stav
casado/a
ženatý/vdaná
Rodinný stav
separado/a
odděleni
Rodinný stav
divorciado/a
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
cohabitante
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
en unión civil
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
pareja de hecho
nesezdaní partneři
Rodinný stav
pareja de hecho
v domácím partnerství
Rodinný stav
viudo/a
vdovec/vdova
Rodinný stav
¿Tiene usted hijos?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
¿Residen con usted personas a su cargo?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Me gustaría empadronarme.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Vengo a registrar mi domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
¿Necesito un seguro de salud privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Tasas hospitalarias
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Honorarios de médicos especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pruebas diagnósticas
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos dentales
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamientos oftalmológicos
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
el examen teórico
Teoretický test
Druh testu
el examen práctico
Praktický test
Druh testu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
la dirección
adresu
Co byste chtěli změnit
el nombre
jméno
Co byste chtěli změnit
la fotografía
fotografii
Co byste chtěli změnit
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lo he perdido
ztracený
Problém s řidičským průkazem
me lo han robado
ukradený
Problém s řidičským průkazem
se ha dañado
zničený
Problém s řidičským průkazem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
No tengo antecedentes penales.
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky