řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
холост
ελεύθερος/η
Rodinný stav
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Rodinný stav
Разведен/а
σε διάσταση
Rodinný stav
Разведен/а
χωρισμένος/η
Rodinný stav
в сожительстве
συμβίωση
Rodinný stav
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Rodinný stav
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Rodinný stav
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Druh testu
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
имя
όνομα
Co byste chtěli změnit
фотография
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
украдено
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
повреждено
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky