italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
холост
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
Женат/замужем
coniugato/a
Rodinný stav
Разведен/а
separato/a
Rodinný stav
Разведен/а
divorziato/a
Rodinný stav
в сожительстве
convivente
Rodinný stav
в гражданском браке
in un'unione civile
Rodinný stav
Не женатая пара
in una coppia non sposata
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
in un'unione di fatto
Rodinný stav
вдовец/вдова
vedovo/a
Rodinný stav
У вас есть дети?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
esame di teoria
Druh testu
Тест на вождение
esame di guida
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
имя
il nome
Co byste chtěli změnit
фотография
la foto
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
smarrita
Problém s řidičským průkazem
украдено
rubata
Problém s řidičským průkazem
повреждено
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky