česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
холост
svobodný/á
Rodinný stav
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Rodinný stav
Разведен/а
odděleni
Rodinný stav
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Rodinný stav
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Rodinný stav
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Rodinný stav
У вас есть дети?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Лечение зубов
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Теоретический тест
Teoretický test
Druh testu
Тест на вождение
Praktický test
Druh testu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
адрес
adresu
Co byste chtěli změnit
имя
jméno
Co byste chtěli změnit
фотография
fotografii
Co byste chtěli změnit
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
потеряно
ztracený
Problém s řidičským průkazem
украдено
ukradený
Problém s řidičským průkazem
повреждено
zničený
Problém s řidičským průkazem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky