italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Unde locuiți?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
Căsătorit/ă
coniugato/a
Rodinný stav
separat/ă
separato/a
Rodinný stav
divorțat/ă
divorziato/a
Rodinný stav
concobinaj
convivente
Rodinný stav
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Rodinný stav
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Rodinný stav
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Rodinný stav
văduv/ă
vedovo/a
Rodinný stav
Aveți copii?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente dentare
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
testul teoretic
esame di teoria
Druh testu
examenul practic
esame di guida
Druh testu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
Adresa
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
nume
il nome
Co byste chtěli změnit
fotografia
la foto
Co byste chtěli změnit
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
pierdut
smarrita
Problém s řidičským průkazem
furat
rubata
Problém s řidičským průkazem
distrus
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky