švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
singel
Rodinný stav
παντρεμένος/η
gift
Rodinný stav
σε διάσταση
separerad
Rodinný stav
χωρισμένος/η
skild
Rodinný stav
συμβίωση
sambo
Rodinný stav
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Rodinný stav
χήρος/χήρα
änka
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
adressen
Co byste chtěli změnit
όνομα
namnet
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
bilden
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
borttappat
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
stulet
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
förstört
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky