španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
soltero/a
Rodinný stav
παντρεμένος/η
casado/a
Rodinný stav
σε διάσταση
separado/a
Rodinný stav
χωρισμένος/η
divorciado/a
Rodinný stav
συμβίωση
cohabitante
Rodinný stav
σε αστική ένωση
en unión civil
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
pareja de hecho
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
pareja de hecho
Rodinný stav
χήρος/χήρα
viudo/a
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
el examen teórico
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
el examen práctico
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
la dirección
Co byste chtěli změnit
όνομα
el nombre
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky