polsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mój [dokument] został skradziony.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Podane informacje są poufne.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
Jak się Pan/Pani nazywa?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaki jest Pana/Pani adres?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mój stan cywilny: _____.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
kawaler/panna
Rodinný stav
παντρεμένος/η
żonaty/zamężna
Rodinný stav
σε διάσταση
w separacji
Rodinný stav
χωρισμένος/η
rozwodnik/rozwódka
Rodinný stav
συμβίωση
w konkubinacie
Rodinný stav
σε αστική ένωση
w rejestrowanym związku partnerskim
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
w związku partnerskim
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Rodinný stav
χήρος/χήρα
wdowiec/wdowa
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Opłaty za pobyt w szpitalu
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Badania diagnostyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zabiegi chirurgiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Leczenie psychiatryczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Leczenie stomatologiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Leczenie okulistyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
egzamin teoretyczny
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
egzamin praktyczny
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
adres
Co byste chtěli změnit
όνομα
nazwisko
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
zdjęcie
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
zgubienie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
kradzież (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
zniszczenie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Uvést, občanství svého manžela/manželky