nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
alleenstaand
Rodinný stav
παντρεμένος/η
gehuwd
Rodinný stav
σε διάσταση
uit elkaar
Rodinný stav
χωρισμένος/η
gescheiden
Rodinný stav
συμβίωση
samenwonend
Rodinný stav
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Rodinný stav
χήρος/χήρα
verweduwd
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
mijn adres
Co byste chtěli změnit
όνομα
mijn naam
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
mijn foto
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
verloren
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
gestolen
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky